این کارت در مهر ماه 1399 طراحی گردیده و مجوزهای مربوط به آن دریافت گردیده است. این کارت بصورت فیزیکی میباشد و تخفیف آن نامحدود میباشد منظور از نامحدود چیست؟ یعنی شما هر چند بار که به مراکز و مشاغل طرف قرارداد کارت همدل مراجعه نمایید برابر قرارداد و توافق مابین کارت همدل و مراکز و مشاغل. به شما تخفیف می‌دهند. نکته ی بسیار مهم اینکه. کارتهای فاقد هولوگرام  فاقد اعتبار میباشد و مراکز ما به ااین چنین کارت‌هایی خدمات ارائه نمی‌دهند. نکته بسیار مهم کارت این است که شما تنها فقط یکبار هزینه برای دریافت این کارت پرداخت میکنید و 2 سال نامحدود از خدمات آن استفاده می‌کنید